top of page
Om oss
Företaget startades som ett familjeföretag 1973 av Tommy Olsson och Lil Cambrand. Från början var det bara två bilar som levererade inom Stockholm. Sedan dess har företaget sakta men säkert vuxit år efter år. Nu kör cirka 20 bilar över hela Stockholm, Uppsala, Södertälje och runt Mälardalen. Terminal och kontor finns centralt beläget i Kista.
​​
Den dagliga driften av verksamheten sköts av Klas Wistrand (VD).
 
Miljö & Kvalitetcertifiering
Miljöcertifiering

Företaget beslutade 2005 att införa ett ledningssystem för kvalitet, miljö och trafiksäkerhet. Alla aktiviteter och åtgärder genomförs på ett systematiskt sätt. 


För att nå våra högt uppsatta mål, har vi utarbetat ett ledningssystem baserat på ISO 9001 och ISO 14001 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3. 


Företagets ledningssystem är certifierat enligt ISO 14001. Ledningssystemet analyseras ständigt i avsikt att kunna förbättras.

14001-6.jpg
Policy
Våran policy

Fullständig information om vår policy finner ni nedan.

Miljöpolicy

Våra kunder förväntar sig att vår personal transporterar rätt produkter i rätt tid på ett säkert sätt med ett ur miljösynpunkt kompetent vis.

Vi arbetar aktivt med att styra våra transporter för att minska våra utsläpp av skadliga ämnen genom att planera samkörningar och genomföra smarta transporter.

Vi ska ha en välskött och välservad vagnpark för att förebygga föroreningar från våra fordon med mål att ständigt förbättra vår miljöprestanda genom att framöver välja att använda fler elbilar.

Vi ska i alla avseenden bedriva verksamheten med begränsad miljöpåverkan med hänsyn till ekonomiska och tekniska resurser samt följa gällande lagar och övriga bindande krav.

Miljöpolicy
Trafiksäkerhetspolicy

All personal som är verksam inom vårt företag eller därtill knuten underleverantör, ska ha en
sådan attityd och värdering till trafik och medtrafikanter, att vårt företag blir betraktat som
ett föredöme i trafiken. Våra förare, medtrafikanter, kunder m. fl. ska uppleva
säkerhet och trygghet genom vårt företags agerande.

Detta innebär följande:

 • Fordonen ska var i gott och trafiksäkerhetsdugligt skick.

 • Lagar och förordningar ska efterlevas vid utnyttjande av fordon såväl avseende vägbelastning som framförande.

 • Största hänsyn ska tas till medtrafikanter. Vi ska betraktas som föredöme i trafiken.

 • Bilbälte ska alltid användas.

 • System och rutiner finns för rapportering och åtgärder vid fel på fordon.

 • All personal som framför fordon ska vara drogfri.

 • All personal ska fortlöpande utbildas i trafiksäkerhetsfrågor.

 • En bra personalvård ska bedrivas, så att de anställda trivs i sitt arbete.

 • Alla nyanställda ska informeras om företagets trafiksäkerhetspolicy.

Kvalitetspolicy

Vi ska tillse genom:

 • Hög kompetens

 • Genomtänkta helhetslösningar

 • Kvalitetsmedveten personal

 • Kvalitetsmedvetna underleverantörer

 • Effektiva rutiner

 • God ekonomi för alla inblandade parter

 

Att vid varje tillfälle utföra tjänster i enlighet med kundernas behov och med kunderna

överenskomna krav. Därigenom skapar vi rätt kvalitet på utfört arbete och ett bra

beställarförtroende. Detta ska vara basen för en ständig förbättring av verksamheten,

öka vår konkurrenskraft och bidraga till nya uppdrag för nuvarande och nya kunder.

För att kunna leva upp till denna policy krävs att verksamheten ständigt utvecklas genom

aktivt engagemang från företagets medarbetare. Genom att stimulera till fortlöpande

utbildning och kompetensutveckling av all personal som är involverad i företagets produktion

ska vi ständigt förbättra och dokumentera det kvalitetsmedvetande som kännetecknar vårt

företag.Vi ska styra och kontrollera verksamheten, med målsättningen att göra rätt från

början, så att vi ständigt minskar våra felkostnader och reklamationer. Alla anställda,

underleverantörer och dessas personal ska erhålla tillräcklig information för att kunna ta

ansvar för kvaliteten av eget arbete.

Med alla dessa ingredienser ska vi utveckla ett kvalitetsledningssystem anpassat till ISO-standarden, till lagar och förordningar samt till marknadens krav.

Trafiksäkehetspolicy
Kvalitetspolicy
Information om kameraövervakningen

Varför använder vi kameraövervakning?

Tommys Transport använder kameraövervakning med syftet att förhindra, utreda och lösa brott.

Vilken typ av kameraövervakning använder vi samt på vilken rättslig grund?

 • Övervakning och inspelning av video inom företagets lokaler.
  Syftet med detta är att upprätthålla en trygg miljö för personal och besökare samt att förhindra brottslig aktivitet så som stöld och skadegörelse. Övervakningen fyller också en funktion för att stävja vistelse av obehöriga i fastigheten.
  Rättslig grund: Kameraövervakningen sker med stöd av regelverket för intresseavvägning. Det bedöms finnas ett berättigat intresse att behandla uppgifterna för angivna ändamål.

 • Lagring av specifika inspelningar och händelser
  Syftar till att, som del av polisanmälan eller pågående polisiär förundersökning, säkra bevismaterial för vidare befordran till polismyndighet.

 • Kategorier av personuppgifter
  Inspelat material av rörelser på de platser där kameror satts upp för ovan nämnda ändamål.

Vem har tillgång till kameraövervakningen?

Tillgången till Tommys Transports kameraövervakning är begränsad till behörig personal på företaget.

Uppgifter kan också komma att behandlas av polismyndighet där rättslig aspekt föreligger.

 

Hur länge sparas inspelat material?

Inspelat material sparas normalt i 14 dagar. Material kan komma att sparas längre om det behövs som bevis i pågående juridisk process. I dessa fall raderas materialet så fort syftet med att spara det upphört.

Inspelat material sparas på särskilda servrar med ett högt skydd av IT-säkerhet och fysisk säkerhet där tillgången till materialet är begränsat till ett mindre antal behöriga personer.

Kameraövervakning
bottom of page